March 6, 2023

Help inflatie! Hoe wijzig ik mijn verkoopprijs nadat het contract is gesloten?

De markt is zo wisselend, dat veel ondernemers een groot belang hebben om hun prijzen te kunnen wijzigen. Daarom een blog met een concreet voorbeeld van een prijswijzigingsbeding dat u vandaag nog kunt gebruiken.

Onderstaand prijswijzigingsbeding biedt u als ondernemer de mogelijkheid om uw prijzen aan te passen als gevolg van bijvoorbeeld inflatie. Het is dé manier om uw concurrentiepositie te behouden.

Met een prijswijzigingsbeding voorkomt u dat u door onverwachtse ontwikkelingen leegloopt.

Het is in de huidige markt van groot belang om in uw verkoopvoorwaarden een prijswijzigingsbeding op te nemen. In dit voorbeeld ga ik er vanuit dat u alleen aan ondernemers levert (B2B) en dus niet aan consumenten. De reden daarvoor is dat de wetgever consumenten extra bescherming biedt. Als u alleen met ondernemers zaken doet, dan heeft u meer mogelijkheden.

Let erop dat uw algemene voorwaarden ook daadwerkelijk van toepassing zijn.

Bij de tekst van het beding sluit ik aan bij een tekst die op 27 oktober 2020 door het Gerechtshof in Den Bosch is goedgekeurd. Uit deze uitspraak blijkt dat het navolgende prijswijzigingsbeding is toegestaan:

<bedrijfsnaam> is bevoegd de opgegeven c.q. overeengekomen prijzen op grond van een na de aanbieding c.q. na de totstandkoming van de overeenkomst opgetreden stijging van de navolgende kosten te verhogen, ook al was deze stijging voorzienbaar. Het gaat daarbij om onder andere de navolgende kosten: <vul hier de kosten in waarvan uw kostprijs afhankelijk is, bijvoorbeeld:> loonkosten van ons personeel, loonkosten van onze onderaannemers, energiekosten, kosten van ingekochte materialen.”

Door een dergelijk prijswijzigingsbeding aan uw algemene voorwaarden toe te voegen, geeft u zichzelf de ruimte om prijswijzigingen door te berekenen. Daardoor kunt u uw marges zoveel mogelijk in stand houden. U voorkomt dat u door onverwachtse ontwikkelingen in de markt leegloopt.

Let er daarbij wel op dat uw algemene voorwaarden ook daadwerkelijk van toepassing zijn. Anders heeft u nog steeds niet aan uw mooie prijswijzigingsbeding. Een vuistregel is dat u de algemene voorwaarden als eerste van toepassing moet verklaren en daar heel concreet naar moet verwijzen. Noem dus uw depotnummer en verwijs naar uw website. Heeft uw klant eerder naar zijn inkoopvoorwaarden verwezen, wijs deze dan in uw aanbieding nadrukkelijk van de hand.

Hopelijk wijst deze blog u de weg in deze onzekere tijd. Voor vragen ben ik altijd bereikbaar, bijvoorbeeld via een DM of de comments.

Disclaimer

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard en kan niet worden opgevat als juridisch advies. Wij streven ernaar om accurate en actuele informatie te verstrekken, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten, omissies of het gebruik van deze blog. Wij raden aan om professioneel advies in te winnen voordat er beslissingen worden genomen.