Meer informatie

algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

Ten behoeve van mr. drs. S.J.P. Kukolja handelend onder de naam Kukolja Juridisch Consult (KvK nr: 72016310)

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Kukolja Juridisch Consult aangaat.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle uit dergelijke overeenkomsten voortvloeiende rechtsverhoudingen en aanvullende- en vervolgopdrachten.
1.3 Indien deze algemene voorwaarden in een andere taal dan de Nederlandse taal zijn gesteld, dan zal bij een geschil over de inhoud of strekking van deze voorwaarden de Nederlandse tekst bindend zijn.
1.4 De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van mr. drs. S.J.P. Kukolja, maar ook ten behoeve van alle andere personen die voor Kukolja Juridisch Consult werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door Kukolja Juridisch Consult van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Kukolja Juridisch Consult aansprakelijk zou kunnen zijn. Aan voornoemde personen komt tevens een beroep op deze voorwaarden toe, ook nadat hun rechtsverhouding met Kukolja Juridisch Consult is geëindigd.1.5 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Kukolja Juridisch Consult. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor alle gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2 Goed opdrachtnemer
Kukolja Juridisch Consult geeft geen garanties op uitkomsten van adviezen of procedures en heeft in alle gevallen enkel de inspanningsplicht om haar werkzaamheden met de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen, overeenkomstig de daartoe geldende regels.

Artikel 3 Zeggenschap en verantwoordelijkheid
Alle werkzaamheden worden volledig zelfstandig uitgevoerd door Kukolja Juridisch Consult. Kukolja Juridisch Consult is eindverantwoordelijk voor het resultaat. Opdrachtgever heeft daarbij geen zeggenschap en evenmin het recht om instructies en bevelen te geven. Opdrachtgever heeft evenwel het recht om de opdracht tussentijds te beëindigen.

Artikel 4 Elektronische communicatie
4.1 In geval van elektronische gegevensuitwisseling, bijvoorbeeld via e-mail, dan zullen beide partijen zorg dragen voor standaard virusprotectie. Geen van beide partijen is jegens de andere partij aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de overdracht van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie en voor het niet of beschadigd ontvangen van berichten.
4.2 De opdrachtgever geeft Kukolja Juridisch Consult het recht om per e-mail met hem en derden te communiceren en is zich daarbij volledig bewust dat de vertrouwelijkheid van per e-mail verzonden informatie niet gewaarborgd is. Communicatie per email vindt plaats voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 5 Declaraties
5.1 Kukolja Juridisch Consult is bevoegd om haar werkzaamheden en verschotten tussentijds te declareren, indien zij dit gewenst acht.
5.2 De betalingstermijn van declaraties is 14 dagen. In spoedeisende gevallen kan een kortere betalingstermijn dan 14 dagen worden gehanteerd.
5.3 Kukolja Juridisch Consult is bevoegd om voorschotten te declareren, indien zij dit gewenst acht. In spoedeisende gevallen kan een kortere betalingstermijn dan 14 dagen worden gehanteerd. Het bedrag van het voorschot is niet bedoeld als richtprijs, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
5.4 Kukolja Juridisch Consult is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten indien een declaratie of voorschotdeclaratie niet tijdig is voldaan, zonder dat nadere ingebrekestelling, schriftelijke mededeling of rechterlijke tussenkomst is vereist.

Artikel 6 Volmacht
De opdrachtgever geeft last en volmacht aan Kukolja Juridisch Consult om in het kader van de uitvoering van de aan haar als opdrachtnemer opgedragen taak al datgene te doen en al datgene na te laten dat zij ter vervulling van die taak wenselijk of noodzakelijk acht. In deze volmacht is begrepen het voor rekening en risico van de opdrachtgever aangaan van overeenkomsten, het aangaan van vaststellingsovereenkomsten daar nadrukkelijk onder begrepen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 De aansprakelijkheid van Kukolja Juridisch Consult is behoudens het in artikel 4 lid 1 genoemde geval telkens beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval wordt uitgekeerd door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Kukolja Juridisch Consult, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico onder de betreffende verzekering. De polis liggen op het kantoor van Kukolja Juridisch Consult ter inzage en op eerste verzoek wordt inzage in de polis gegeven. In het geval om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt op grond de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dan is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het voor de betreffende opdracht betaalde honorarium, met een maximum van € 10.000. In alle andere gevallen is de aansprakelijkheid van Kukolja Juridisch Consult beperkt tot maximaal € 10.000. De aansprakelijkheidsbeperking van dit artikel geldt ook in geval Kukolja Juridisch Consult ten onrechte een opdracht heeft geweigerd en daaruit schade is voortgevloeid.
7.2 Kukolja Juridisch Consult is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (schade die niet rechtstreeks door een schadeveroorzakende gebeurtenis wordt veroorzaakt) en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade (zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend gederfde omzet/winst of gemiste besparingen).
7.3 Kukolja Juridisch Consult zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever doch is daartoe niet gehouden. De opdrachtgever machtigt Kukolja Juridisch Consult algemene voorwaarden van derden te aanvaarden, ook als deze een beperking van de aansprakelijkheid bevatten. Kukolja Juridisch Consult zal in geen geval aansprakelijk zijn voor fouten van ingeschakelde derden, ook niet indien deze fouten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van deze derden.
7.4 De opdrachtgever vrijwaart Kukolja Juridisch Consult tegen alle aanspraken van derden, alsmede de door Kukolja Juridisch Consult in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen redelijke kosten van juridische bijstand, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden van Kukolja Juridisch Consult ten behoeve van de opdrachtgever.
7.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Kukolja Juridisch Consult of de tot haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 8 Klachten
Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever – uit welke hoofde ook – jegens Kukolja Juridisch Consult vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, tenzij binnen deze termijn schriftelijk een klacht bij Kukolja Juridisch Consult is ingediend. Kukolja Juridisch Consult streeft er naar binnen één maand na indiening schriftelijk te reageren.

Artikel 9 Geschillen
Als de klacht niet tijdig tot tevredenheid wordt opgelost, of als ter zake geen genoegdoening wordt verschaft, dan dient de opdrachtgever op straffe van verval van zijn vorderingen ter zake binnen twaalf maanden na de schriftelijke reactie van Kukolja Juridisch Consult op de klacht – als de klacht zich daarvoor leent – te wenden tot de gewone rechter. De rechtbank Gelderland te Arnhem is bij uitsluiting bevoegd tenzij de sector kanton bevoegd is.

Artikel 10 Afwikkeling dossier
10.1 Kukolja Juridisch Consult zal een afgerond dossier nog zeven jaren archiveren. Daarna laat Kukolja Juridisch Consult het vernietigen.
10.2 Kukolja Juridisch Consult gaat er vanuit dat opdrachtgever bereikbaar is op het laatst bekende adres. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever om een adreswijziging door te geven.

Artikel 11 Toepasselijk recht
Op alle rechtsverhoudingen tussen Kukolja Juridisch Consult en een opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.